Endotoxin Assay को लागि काइनेटिक इन्क्युबेटिङ माइक्रोप्लेट रिडर ELX808IULALXH

आफ्नो सन्देश छोड्नुहोस्